Wnioski niezrealizowane

Informacja o niezrealizowanych projektach KBO od 2019 roku.

 1. Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac - KBO 2020

Koszt z wniosku KBO: 99 999,00 zł.
Zlecono wykonanie wariantowej koncepcji i projektu zagospodarowania terenu zgodnie z wnioskiem. Umowny termin zakończenia prac projektowych - 30 czerwca br.
Konserwator zabytków odmówił uzgodnienia lokalizacji fontanny na placu bez wcześniejszego zatwierdzenia kompleksowej koncepcji zagospodarowania całego placu Wolności. Na etapie weryfikacji w 2018 roku wniosek KBO był pozytywnie zaopiniowany przez konserwatora zabytków.
Po otrzymaniu negatywnej opinii od konserwatora zabytków ( w czerwcu) wstrzymano prace projektowe do czasu opracowania i zatwierdzenia przez konserwatora zabytków koncepcji zagospodarowania placu Wolności . Rozwiązano umowę z projektantem wypłacając wynagrodzenie należne za wykonany zakres prac w wysokości 6.765,00 zł. Temat nowego zagospodarowania placu Wolności prowadzi wydział UA wm.
Planowany termin wykonania zadania : do 30 września 2020 r.

2. "Konińska Złota Rączka dla Seniora" - KBO 2020

Planowana kwota dotacji: 20.000, zł.
Przyznana kwota dotacji: 0 zł.
Liczba ofert które wpłynęły na konkurs: 1.
Zadanie nie zostało zrealizowane:
- nie przyznano dofinansowania ( nie wybrano oferty do realizacji) ze względu na niską wartość merytoryczną oferty.

3."Jadłodzielnia sercem przyprawiona"  - rozwijanie projektu - KBO 2020

Planowana kwota dotacji 99.999,99 zł.
Przyznana kwota dotacji 0 zł.
Liczba ofert które wpłynęły na konkurs: 1.
Zadanie nie zostało zrealizowane:
- nie przyznano dofinansowania ( nie wybrano oferty do realizacji ) ze względu na niską wartość merytoryczną oferty.

4. Rolkowisko – budowa toru na terenach nadwarciańskich za PWSZ przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 35 - KBO 2020

Planowana kwota wydatków: 99 999,00 zł.
Rezygnacja z zadania na rzecz „Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy” na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Kard. S. Wyszyńskiego 24.

5. Bieżnia rekreacyjna, tartanowa dla mieszkańców III osiedla na terenie ZS im. M. Kopernika - KBO 2020

Planowana kwota wydatków: 99966,66 zł.
Przyznana kwota dotacji: 0 zł.
Rezygnacja z zadania na rzecz „Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy” na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Kard. S. Wyszyńskiego 24.

6. Pomoc skrzywdzonym zwierzętom - KBO 2020

Planowana kwota wydatków: 70 000,00 zł.
Przyznana kwota dotacji: 0 zł.
Brak realizacji zadania z powodu nie przystąpienia do konkursu oferentów.

7. Rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a - etap II – KBO 2022

Planowana kwota wydatków: 1 000 000,00 zł.
Poniesione koszty: 2 460,00 zł.
Brak realizacji zadania z powodu nie przystąpienia do konkursu oferentów.

8. Samoobsługowa myjnia dla psów – wash dog express – KBO 2023

Planowana kwota wydatków: 132 000,00 zł.
Poniesione kosztyt: 0 zł.
Brak realizacji zadania z powodu nie przystąpienia do kokursu oferentów.