Uchwała Rady Miasta

UCHWAŁA Nr 274

RADY MIASTA KONINA

z dnia 27 stycznia 2016 roku

 

w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”

na lata 2017-2019

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się do realizacji „Koniński Budżet Obywatelski” dla Miasta Konina.

 

§ 2.

 

  1. Koniński Budżet Obywatelski obejmuje wybór zadań do realizacji w ramach Budżetu Miasta Konina.
  2. Koniński Budżet Obywatelski jest realizowany od 2016 roku, z uwzględnieniem następujących kwot:
    1. 2.000.000zł na 2017 rok;
    2. 2.000.000zł na 2018 rok;
    3. 2.000.000zł na 2019 rok.

 

§ 3.

 

„Koniński Budżet Obywatelski” realizowany jest na podstawie regulaminu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

 

§ 5.

 

Traci moc uchwała Rady Miasta Konina nr 96 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2016-2019.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.