Wnioski niezrealizowane

1. Nadwarciańska strefa edukacji
W 2018 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. W obu złożono oferty z cenami znacznie przekraczającymi zabezpieczone środki. Przetargi unieważ­nio­no. Po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe, które zakończono w styczniu br. Podpisano umowę z wykonawcą: firmą TRANS-GAJ z Konina. Zakończenie prac planowane jest do 12.04.2019r. Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie altany drewnianej o średnicy
5 m pokrytej „zielonym dachem” systemowym, alejek żwirowych, chodnika i placu wokół altany oraz wykonanie trawników w miejscach rozebranych chodników.

2. Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Przedszkolu nr 32 ul. Przemysłowa 7
W 2018 r. wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono postepowanie przetargowe. Wpłynęły 3 oferty z cenami przekraczającymi budżet zadania. Postępowanie unieważniono z powodu braku środków na uzupełnienie do najkorzystniejszej oferty ( 617.968,30 zł.) Zadanie przeniesiono do realizacji na 2019 rok. Aktualnie trwa kolejne postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert wyznaczono na 22 lutego br.

3. Mini Uzdrowisko – Tężnia Solankowa na V Osiedlu
W 2018 roku wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Na początku br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Złożona została tylko jedna oferta z ceną (756.743,21 zł.) znacznie przekraczającą zabezpieczone środki na zadaniu (479 990,00 zł.). W celu dostosowania zakresu zadania do możliwości finansowych Miasta, zlecono modyfikację dokumentacji, aby umożliwić etapowanie zadania.